top

Skole og uddannelse

Donekrogens skole har plads til 35 elever og tilbyder specialundervisning til børn og unge, der af forskellige
årsager ikke er i stand til at følge undervisningen i folkeskolen.

Specialundervisning

Donekrogens skole tilbyder specialundervisning til børn og unge, der af forskellige årsager ikke er i stand til at følge undervisningen i folkeskolen.


 Eleverne er ofte præget af personlige, sociale, kommunikative og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder.

Elevgruppen består primært af børn og unge, som bor på Donekrogen, men rummer også en gruppe børn og unge, der er tilknyttet skolen i et dagbehandlingstilbud.

Forskning

Forskning peger på, at skolegang og uddannelse er en af de væsentligste faktorer, hvis børn med problematiske livsforhold skal kunne klare sig godt senere i livet.

På Donekrogen har vi et stærkt fokus på at give alle de bedste chancer for et fremtidigt godt liv, og vi prioriterer derfor læring og undervisning meget højt. Vi har ambitioner på alle børnenes og de unges vegne, og vi hjælper dem til at klare sig bedst muligt ved at understøtte deres læring og uddannelse – hver dag.


Formål

Formålet med Donekrogens skole er først og fremmest at styrke elevernes skolefaglige og personlige udvikling, og målet er altid, at eleverne bliver i stand til at afslutte deres skolegang med Folkeskolens Afgangsprøve.

Nogle elever udsluses til folkeskolen og tager deres afgangsprøve der, mens andre afslutter deres skolegang på Donekrogens skole og tager deres afgangsprøve her.

Formålet er således altid, at bibringe eleverne et personligt og fagligt fundament, der kan være med til at bane positive fremtidsmuligheder samt hjælpe dem videre i en ungdomsuddannelse.

Donekrogens skole opfylder alle krav i Folkeskoleloven, hvad angår timetal og fagrække på alle klassetrin, og skoleåret følger Frederikssund kommunes skoleferiekalender.

Selvom Donekrogens skole er en specialskole, bestræbes det, at den ligner en helt almindelig folkeskole med faste mødetider og pauser, fremmøderegistrering etc. Vi afholder skolernes motionsdag i oktober, fastelavn, ekskursioner, sportsarrangementer, praktikophold, studieture o.a. ligesom de landsdækkende nationale test gennemføres.


UNICEF-Rettighedsskole

Donekrogens Interne skole har august 2018 indledt et samarbejde med UNICEF Danmark for at blive certificeret som Rettighedsskole.

Samarbejdet indebærer, at vi på en lang række områder fokuserer på Børns Rettigheder og Børnekonventionen, samt udbredelsen af kendskab til og kommunikation om disse emner.

I klasserne bliver der arbejdet med Børnekonventionen på en masse forskellige måder, - dette selvfølgelig differentieret og tilpasset den enkelte klasse/elev.

På skolen har vi et rettighedsråd, hovedsageligt bestående af elever. Dette råd arbejder mere overordnet med mål og implementering. Endelig deltager en delegation hvert år i Børnetopmøde for alle Rettighedsskoler i Danmark.

Til skolestart august 2019 regner vi med at blive officiel Rettighedsskole, som den første specialskole i Danmark.

Normering

Donekrogens skole har plads til 35 elever.

Skolens elever er opdelt i forskellige klasser på henholdsvis indskolingstrin (0.-3. klasse), mellemtrin (4.-6. klasse) og udskolingstrin (7.-9. klasse) samt mulighed for 10. klasse.

Klassedannelsen kan skifte og tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle faglige og personlighedsmæssige niveau og situation samt alder.

Der er tilknyttet en skoleleder og en fast lærergruppe til Donekrogens skole. Herudover suppleres med pædagogiske medarbejdere - afhængigt af behov og det aktuelle antal elever. F.eks. har et 9. klasses eksamenshold med otte målrettede elever kun én lærer, hvor f.eks. fire yngre indskolingselever har brug for to lærere.

Fysiske rammer

På skolen findes faglokaler til madkundskab, værkstedsfag og musik. Der er fire større undervisningslokaler og fem mindre lokaler samt et bibliotek.

Fysikundervisningen foregår i indeværende skoleår på hhv. Marienlystskolen samt Ådalens skole i Frederikssund.

I vinterhalvåret lånes idrætshallen på Jægerspris Skole, hvor vi ligeledes har mulighed for at låne andre faglokaler, f.eks. til natur/teknik og biologi. I sommerhalvåret anvendes den omkringliggende skov og Donekrogens egne faciliteter til idræt.

Metoder

Metoder, midler og materialer i forhold til elevernes individuelle vanskeligheder og faglige niveau. Ofte er eleverne ikke på et alderssvarende fagligt niveau, når de starter på skolen, og den første periode bruges til at afdække den enkelte elevs faglige niveau, styrker og udfordringer.


Eleverne vil herefter blive undervist på det faglige niveau, de aktuelt befinder sig på. Dette vil som udgangspunkt ofte være på et lavere niveau end det klassetrin, de går på. Dette da eleverne ofte har været i store skolemæssige vanskeligheder, som har resulteret i, at det fagligt er kommet bagud. Nogle elever har ikke modtaget relevant undervisning i flere år og andre har haft et voldsomt stort skolefravær. Fælles for eleverne er, at de alle har oplevet mange skolemæssige nederlag, hvilket har påvirket deres tillid til skolen samt deres tro på egne evner og muligheder.

Først og fremmest fokuseres der på den enkelte elevs tryghed i skolen og på opbygning af elevens tillid og positive syn på sig selv og egne fremtidsmuligheder. Elevernes motivation og nygerrighed forsøges aktiveret, og på baggrund af deres konkrete faglige niveau udfoldes og tilpasses en individuel undervisningsplan.

Der anvendes metoder, midler og materialer, der er relevante i forhold til elevernes individuelle vanskeligheder og faglige niveau. Smart-Boards, PC'er, udvalgte bogsystemer, selvproducerede materialer mm. IT anvendes dagligt i tilpas omfang ligesom musik, værksteder og bevægelse er en del af skolens liv.

For mellemtrinnet og udskolingen arbejdes der i den understøttende undervisning med temaer, der alle hører under overskriften ”omverdensforståelse”. Målet er at bibringe eleverne en større forståelse af verden omkring sig og ligeledes at give dem et bedre grundlag for at træffe de rigtige valg i forhold til deres fremtid og videre uddannelse.

For de yngste elever arbejdes der i den understøttende undervisning med sproglig stimulering, sproglig forståelse samt social øvelse – herunder samarbejdsøvelser – da de alle er børn med store sociale og kommunikative vanskeligheder.

Derudover har vi IT som valgfag, hvor eleverne lærer de nødvendige færdigheder i forhold til deres videre skolegang og uddannelse (Word, Excel, Powerpoint, Geogebra mv. )

Vi vægter betydningen af et omsorgsfuldt miljø med en rolig stemning og tone samt tydelige rammer og grænser.

ART

I Donekrogens skole anvendes ART, som dels er et udviklingssystem og dels et træningsprogram.


ART betyder Aggression Replacement Training. ART er et træningsprogram, som bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper og sociale læringsteorier. Donekrogens skole har to ART-trænere, der løbende varetager ART-træningen på skolen. ART-træningen foregår på hold med fire elever og strækker sig over 10 uger med tre timers undervisning/træning om ugen.

ART-træningens formål er, at eleverne indøver sociale færdigheder, lærer at håndtere vrede, og at der skabes modne og moralske værdier hos den enkelte.

Samarbejde

Skolens samarbejde med elevens forældre og/eller andre omsorgspersoner er særdeles vigtigt. Dette kommer til udtryk, dels i det tætte og daglige samarbejde med de pædagogiske medarbejdere i Donekrogens døgntilbud, og dels i samarbejdet med biologiske forældre, plejeforældre o.a. i forhold til vores dagelever.


I forbindelse med opfølgningsmøder to gange årligt udarbejdes udviklingsplaner samt mål med tilhørende forandringskompas for så vidt angår Donekrogens døgnelever. For dagelever udarbejdes en statusbeskrivelse samt behandlingsmål. To gange årligt udarbejdes ligeledes en individuel elevplan, som beskriver elevens aktuelle faglige niveau samt indhold og mål for undervisningen i samtlige fag for den kommende periode. Eleven er medinddraget i sidstnævnte.

Donekrogens skole drives af København Kommunes Skoleforvaltning og skolens lærere og skoleleder deltager derfor i arrangementer, møder etc. med henblik på drøftelse af udvalgte problematikker, temaer og udviklingsprojekter. Den gensidige faglige sparring med andre specialskoler er givende.

Som beliggenhedskommune har Frederikssund Kommune tilsynsopgaven i forhold til Donekrogens skole.


Det er godt, at bo på Donekrogen, for de hjælper os med det vi har brug for. Donekrogen hjælper med lektier og skolearbejde, lige som man gør i familier. Det er godt med de forskellige aktiviteter der er på Donekrogen.

— Jusup